Blogs

Admin's picture
26

UNCTAD - Maritime Transport - 2012 Review

The 2012 Unctad Review of Maritime Transport is available on this site (>Downloads > Unctad). 

Het verslag (2012) van de Unctad over het zeevervoer kan in het Engels geraadpleegd worden op deze site (>Downloads > Unctad).

Le rapport sur les transports maritimes (2012) de la CNUCED peut être consulté en anglais sur ce site
( > Downloads > Unctad).

Shipregistration.be's picture
31

Armed private guards onboard Belgian vessels - Bewapende bewakingsagenten - Guardes armés

Yesterday, the Belgian Official Gazette published an addtional anti-piracy act that was adopted by the federal parliament before the end of last year. The new 16 January 2013 Act allows for the presence of private armed guards onboard Belgian vessels. Further implementation decrees are needed to regulate the organisation and official authorisation relating to the new armed private security contractors.

Shipregistration.be's picture
18

Season's greetings

Shipregistration.be's picture
2

Change of address - Nieuw adres - Nouvelle adresse

On November 12, 2012, the Antwerp ship registry will  move to the new address indicated below.
Op 12 november a.s. zal de scheepshypotheekbewaring verhuizen naar een nieuw adres dat hieronder wordt vermeld.
Le 12 novembre prochain, la conservation des hypothèques maritimes et fluviales déménagera à une nouvelle adresse que vous retrouverez ci-après.

Financiecenter AMCA
4de Hypotheekkantoor (Scheepshypotheken)
- 4e Bureau des hypothèques (Hypothèques maritimes)

Shipregistration.be's picture
27

Royal Belgian Shipowners' Association - Koninklijke Belgische Redersvereniging - Union Royale des Armateurs Belges

The annual report 2011 of the Royal Belgian Shipowners' Association can be read and downloaded from: http://www.brv.be/eng/download_anual_report.html
Het jaarverslag 2011 van de Koninklijke Belgische Redersvereniging kan worden gelezen op,  en gedownload van, http://www.brv.be/nl/download_jaarverslag.html

Shipregistration.be's picture
27

New Belgian Code of Navigation - Nieuw Scheepvaartwetboek - Nouveau Code de la Navigation

Judging by the latest information letter (Lettre de mer - Zeebrief) of June 2012 the Belgian government still intends to have the new Belgian Code of Navigation enacted in the course of the present legislature. Further 'round table discussions' will take place during the second part of this year in order to finalize the draft texts.

Shipregistration.be's picture
27

Belgian merchant fleet - Lijst der Belgische zeeschepen - Liste des navires belges

The attached list shows the situation of the Belgian merchant fleet on January 1st, 2012.
De bijgevoegde lijst geeft de toestand weer van de Belgische koopvaardijvloot op 1 januari 2012.
La liste ci-annexée présente la situation de la marine marchande belge à la date du 1er janvier 2012.

Shipregistration.be's picture
27

Forms(2012) - Formulieren(2012) - Formulaires(2012)

The different forms that can be downloaded from this site have been updated.
(see: >downloads>forms).
De verschillende formulieren die vanop deze site kunnen gedownload worden, werden onlangs bijgewekt.
(zie: >downloads > Duch).
Les différents formulaires qui peuvent être téléchargés à partir du présent site, viennent d'être mis à jour.
(voir: >downloads > French).

Shipregistration.be's picture
8

Belgian Tax Survey 2012 - Fiscaal Memento 2012 - Mémento fiscal 2012

The new 2012 Belgian tax survey and its addendum are available and downloadable from this site (>Downloads >Taxes).
Het nieuw Fiscaal Memento 2012 en het bijhorend addendum zijn beschikbaar en downloadbaar via: http://docufin.fgov.be/intersalgnl/thema/publicaties/memento/memento.htm
Le nouveau Mémento Fiscal 2012 et son addendum sont disponibles et téléchargeables à partir du site:

Shipregistration.be's picture
30

Wet van 26 maart 2012 (teboekstelling binnenschepen) - Loi du 26 mars 2012 (immatriculation bateaux d'intérieur)

Het Belgisch Staatsblad van vandaag, 30 mei 2012, maakt de wet bekend van 26 maart 2012 betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van boek II van het Wetboek van Koophandel. Deze wet treedt in werking op de 10de dag na deze bekendmaking, zij op 9 juni aanstaande. Door deze wet kunnen alle binnenschepen, ongeacht hun bestemming of gebruik, worden te boek gesteld op de scheepshypotheekbewaring, en kan op alle aldus te boek gestelde binnenschepen een scheepshypotheek worden ingeschreven.

Syndicate content