Mortgage

 
 

Creation of ship mortgages

In Belgium a ship mortgage may be created by notarial or private deed (see also DEEDS>Elegibility for registration and LEGAL).
The ship mortgage has to be granted :
 • on a specific Belgian flagged ship
 • and for a specific amount
 • and as security for a specific claim.
It may be created against a ship under construction.
 
The ship mortgage extends to the rigging, engines and other accessories. It also extends to the freight. These extensions will apply, unless stated otherwise in the mortgage deed.

The mortgage secures three years of interests ranking with the amount due in principal
A mortgage deed has to mention:
 • full identity of mortgagee
 • full identity of mortgagor
 • particulars of mortgaged ship (at least: name & port of registry & IMO number & year and place of build & Belgian ship registration number)
 • the claim to be secured by the mortgage ( including: rate and due date of interests and terms for repayment of principal)
 • the amounts in principal and additional, for which the mortgage will be registered;
 • if  such is the case: provision allowing the court to transfer the possession of the ship to the mortgagee (= “envoi en possession” in French / “inbezitstelling” in Dutch”);
 • address for service in Antwerp.
 
A model mortgage deed can be downloaded from this site (see DOWNLOADS > Notarial > Private deed for creation of ship mortgage).
A ship mortgage deed is not effective against third parties unless it is recorded before at the ship mortgage registry in Antwerp.
To have the ship mortgage recorded on the register of seagoing ships, two originals of the private deed have to be submitted to the ship mortgage registry.
If the deed is executed before a notary, an authenticated copy (in Dutch “uitgifte” / in French “expedition”) and a certified copy of the notarial deed have to be submitted.
Both private and notarial deeds have to be registered before at a registration office.
The mortgagee and all other interested parties may request a certificate of encumbrance evidencing the registration of the ship mortgage (see DOWNLOADS > Forms > Form for ordering certificates).
A ship mortgage registration is valid for 15 years.

Discharge of ship mortgages

When the mortgage is discharged, a private deed of discharge signed by the mortgagee has to be submitted to the registrar in order to have the mortgage registration cancelled from the register.
The signatures on the deed of discharge need to be legalized (in Belgium by a notary or by the municipal authorities from the city where the signatories live; abroad by a Belgian consul or by a foreign notary; the competent foreign authority has to endorse an “apostille” on the deed to certify the capacity and signature of the foreign notary (Hague convention of 5 October 1961).
If the mortgagee is a Belgian creditor, the capaciy of the signatories to represent the mortgagee need to be documented as follows:  
 • an updated copy of the articles of association of the company or the publication of these articles of association in the Belgian official journal (“Moniteur belge / Belgisch Staatsblad”)
 • the powers of attorney or the publication of these powers of attorney in the Belgian official journal.
If the mortgagee is a foreign creditor, the capacity of the signatories need to be documented by submitting to the ship mortgage registry:
 • a certificate issued by the foreign registrar of companies or by the foreign commercial register with respect to the articles of association of the mortgagee and to the persons acting on behalf of the mortgagee;
 • a list of persons with procurations to act on behalf of the mortgagee and with specimens of their signatures;
 • an updated copy of the articles of association of the mortgagee;
 • certification of the capacity of the signatories by a foreign notary (with “apostille”);
 • other documents the ship mortgage registrar may judge fit to demand from the mortgagee in order to be satisfied that the deed of discharge meets all requirements under Belgian law so as to allow him to cancel the mortgage registration.
Moreover:
 • the deed of discharge has to be registered before at a Belgian registration office;
 • a copy of the deed of discharge as well as the original ship mortgage deed (with the registry's endorsement) are to be attached to the deed of discharge.
All interested parties may request a certificate evidencing the cancellation of the mortgage registration (see DOWNLOADS > Forms > Form for ordering certificates).
 
A model deed of discharge can be downloaded from this site (see DOWNLOADS > Notarial > Private deed for discharge of ship mortgage).
 
 

Scheepshypotheek

Vestiging van scheepshypotheken

In België wordt een scheepshypotheek gevestigd bij notariële of onderhandse akte (zie ook DEEDS>Elegibility for registration en LEGAL).
De scheepshypotheek wordt verleend:
 • op een duidelijk aangewezen Belgisch schip;
 • en voor een welbepaald bedrag;
 • en tot zekerheid van een welbepaalde schuldvordering.
Scheepshypotheek kan worden gevestigd zowel op bestaande schepen als op schepen in aanbouw (zeewet, art.26).
 
Tenzij het tegendeel is bedongen, strekt de scheepshypotheek zich uit tot tuig en takelage, machines en ander toebehoren, én tot de vracht (zeewet, art.27).
De scheepshypotheek waarborgt drie jaar rente in dezelfde rang als de hoofdsom (zeewet, art.28).
Een scheepshypotheekakte vermeldt:
 • de volledige identiteit van de schuldeiser in wiens voordeel de hypotheek wordt verstrekt;
 • de volledige identiteit van de hypotheekgever;
 • de gegevens van het gehypothekeerde schip:
  • voor een zeeschip: naam & thuishaven & IMO-nr. & bouwplaats en bouwjaar & Belgisch registratienr.;
  • voor een binnenschip: naam & uniek Europees scheepsidentificatienr. & nummer en datum van laatste meetbrief & bouwplaats en bouwjaar & artikelnr.van teboekstelling;
 • de schuldvordering die wordt gewaarborgd door de hypotheek ( met ingerip van: rentevoet en vervaldag van de rente én termijn van terugbetaling van de hoofdsom);
 • de bedragen in hoofdsom en toebehoren, tot zekerheid waarvan de hypotheek moet worden ingeschreven;
 • eventueel: beding van recht van inbezitstelling zoals voorzien in de wet van 4 september 1908 gewijzigd door wet van 10 oktober 1967 op het gerechtelijk wetboek;
 • woonstkeuze op een adres in Antwerpen.
Een model van onderhandse akte van scheepshypotheek kan worden gedownload vanop deze site ( zie DOWNLOADS > Dutch-Nederlands > Model van onderhandse akte van vestiging van scheepshypotheek).
Een scheepshypotheekakte is enkel tegenstelbaar aan derden, indien zij werd ingeschreven op de scheepshypotheekbewaring te Antwerpen.
Met het oog op inschrijving moeten twee originele exemplaren van de onderhandse scheepshypotheekakte worden aangeboden op de scheepshypotheekbewaring. Gaat het om een authentieke akte, dan moet de notaris een uitgifte en een gewaarmerkt afschrift aanbieden (zeewet, art.12). Er zijn geen inschrijvingsborderellen vereist in tegenstelling met wat het geval inzake grondhypotheken.
Zowel onderhandse als authentieke akten moeten vooraf geregistreerd zijn op een registratiekantoor (zeewet, art.10).
De begunstigde van de hypotheek en alle andere belanghebbenden kunnen bij de scheepshypotheekbewaarder de aflevering van een hypothecair getuigschrift aanvragen (z. DOWNLOADS > Dutch-Nederlands > Formulier voor bestelling van getuigschriften).
De inschrijving van een scheepshypotheek blijft 15 jaar geldig (zeewet, art.32).
Opheffing van scheepshypotheek

Als de scheepshypotheek wordt opgeheven, moet een onderhandse akte van opheffing, ondertekend door de hypotheekbegunstigde, worden voorgelegd aan de hypotheekbewaarder met het oog op doorhaling van de inschrijving van de scheepshypotheek.
De handtekeningen op de onderhandse akte van opheffing moeten worden gelegaliseerd . In België gebeurt die legalisatie door een notaris of door het bestuur van de gemeente waar de ondertekenaar woont. In het buitenland gebeurt die legalisatie door de Belgische consul of door een buitenlandse notaris; de handtekening en de bevoegdheid van die buitenlandse notaris moeten daartenboven worden geapostilleerd door de bevoegde buitenlandse overheid (Conventie van Den Haag van 5 october 1961).
Is de hypotheekbegunstigde  een Belgische vennootschap, dan moet de bevoegdheid van de personen die de akte ondertekenen ( om de hypotheekbegunstigde te vertegenwoordigen) worden bewezen aan de hand van:
 • een kopie van de statuten ( en van de wijzigingen van die statuten) van de vennootschap of bekendmakingen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad ;
 • de volmacht(en) gegeven aan de vertegenwoordigers of de bekendmaking ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Is de hypotheekbegunstigde een buitenlandse vennootschap, dan moet de bevoegdheid van de personen die de akte ondertekenen, worden bewezen aan de hand van :
 • een getuigschrift afgeleverd door de buitenlandse “company registrar” of door het buitenlands handelsregister betreffende zowel de statuten van de hypotheekbegunstigde vennootschap als de personen bevoegd om te handelen namens die vennootschap;
 • een lijst van de personen die gemachtigd zijn om de hypotheekbegunstigde vennootschap te vertegenwoordigen én een lijst met de specimens van hun handtekeningen;
 • een geactualiseerde versie van de statuten van de hypotheekbegunstigde vennootschap;
 • certificering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die de akte ondertekenen, door een buitenlands notaris (met “apostille”);
 • alle verdere documenten waarvan de scheepshypotheekbewaarder de voorlegging nodig acht om zich in voldoende mate ervan te kunnen gewissen dat aan alle wettelijke vereisten naar Belgisch recht werd voldaan om hem toe te laten de hypothecaire inschrijving door te halen.  
Bovendien moet :
 • de akte van opheffing vooraf zijn geregisteerd op een registratiekantoor;
 • een kopie van die akte van opheffing samen met de originele scheepshypotheekakte (met de stempel van de inschrijving) bij de akte van opheffing gevoegd worden.
De akte van opheffing kan ook worden verleden voor een Belgisch notaris. In dat geval moet geen legalisatie van de handtekeningen gebeuren. De vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die namens de schuldeiser de akte opheffing verlenen, moeten uiteraard wel worden bewezen zoals hiervoor wordt uiteengezet.
Opgemerkt wordt dat inzake scheepshypotheken het artikel 92 van de hypotheekwet niet van toepassing is en dat de scheepshypotheekbewaarder dan ook geen ‘eenzijdig notarieel certificaat van opheffing’ kan aanvaarden. De schuldeiser of zijn vertegenwoordigers moeten nog altijd zelf verschijnen in de akte van opheffing om in de doorhaling van de scheepshypothecaire inschrijving toe te stemmen.
Alle belanghebbenden kunnen een getuigschrift van doorhaling van de hypothecaire inschrijving aanvragen ( DOWNLOADS > Dutch-Nederlands > Formulier voor bestelling van getuigschriften).
 
Een model van onderhandse akte van opheffing kan worden gedownload vanop deze site (zie DOWNLOADS > Dutch-Nederlands > Model van onderhandse akte van opheffing van scheepshypotheek).
Bijkomende inlichtingen

 Voor bijkomende inlichtingen kan worden verwezen naar het volgende boek:

Zakelijke rechten en hypotheken op schepen

Boek geschreven door Guido De Latte, scheepshypotheekbewaarder
Uitgegeven bij Kluwer, Mechelen (BE), 2006, 143 bladzijden, ISN: 90 4650 858 7 – 49 EUR
U kan het boek hier bestellen. (Zie: LEGAL > Publications

Hypothèque maritime ou fluviale

Constitution

En Belgique, une hypothèque sur navire ou bateau est constIitué par acte notarié ou par acte sous seing privé (voyez également DEEDS>Elegibility for registration et LEGAL).
 
L’hypothèque maritime ou fluviale est consentie:
 • sur un navire enregistré dans le registre belge des navires ou sur un bateau immatriculé dans le registre belge des bateaux d’intérieur; ce navire ou bateau doit être spécialement désigné;
 • pour une somme déterminée;
 • en garantie d’une créance déterminée.
L’hypothèque maritime ou fluviale peut être constituée sur des navires et bateaux existants ainsi que sur des navires et bateaux en construction (loi maritime, art.26).
 
L'hypothèque maritime s'étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires; elle s'étend également au fret (loi maritime, art.27).
L'hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt (loi maritime, art.28).
 
L’acte de constitution d’hypothèque contient les mentions suivantes:
 • l’identité complète du créancier au profit duquel l’hypothèque est consentie;
 • l’identité complète de l’affectant hypothécaire;
 • les caractéristques du navire ou bateau hypothéqué
  • pour les navires: nom &  port d’attache & numéro OMI & année et lieu de construction & n° d’enregistrement belge
  • pour les bateaux d’intérieur: nom & numéro européen unique d’identification & numéro et date du dernier certificat de jaugeage & année et lieu de construction & article matricule belge;
 • la créance garantie par l’hypothèque ( notamment le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital);
 • les montants en principal et accessoires, pour sûreté desquels l’hypothèque doit être inscrite;
 • le cas échéant : clause d’envoi en possession en application de la loi du 4 septembre 1908 telle que modifiée par la loi du 10 octobre 1967 relative au code judiciaire;
 • élection de domicilé à une adresse à Anvers.

Un modèle d'acte sous seing privé constitutif d'hypothèque maritime peut être téléchargé à partir de ce site (voyez  DOWNLOADS > French-français > Modèle d'acte sous seing privé de constitution d'hypothèque maritime).

Un acte de constitution d’hypothèque maritime ou fluviale ne peut être opposé aux tiers qu’après avoir été inscrit à la conservation à Anvers.

 
L'inscription est faite sur la présentation, au conservateur des hypothèques maritimes et fluviales, de deux exemplaires originaux de l’acte sous seing privé de constitution d’hypothèque. Si l’acte est authentique, le notaire en présentera une expédition et une copie certifiée conforme (loi maritime, art.12). Contrairement à ce qui est le cas en matière d’hypothèque foncière, il n’y a pas lieu de joindre des bordereauxd’inscription. Tant l’acte sous seing privé que l’acte authentique doivent être préalablement enregistrés dans un bureau de l’enregistrement (loi maritime, art.10).
 
A la demande du créancier hypothécaire ou de tout autre intéressé un certificat hypothécaire peut être délivré par la conservation (voyez DOWNLOADS > French-français > Formulaire pour commander des certificats).
L’inscription conserve l'hypothèque maritime ou fluviale pendant quinze ans à compter du jour de sa date (loi maritime, art.32).
 

Mainlevée de l’hypothèque maritime ou fluviale

Si l’inscription de l’hypiothèque maritime ou fluviale doit être radiée, il y a lieu de produire à la conservation un acte sous seing privé de mainlevée, signé par le créancier hypothécaire.

Les signatures sur l’acte sous seing privé doivent être légalisées. En Belgique cette légalisation se fait par un notaire ou par l’administration de la commune où le signataire est domicilié.  A l’étranger la légalisation se fait par le consul de Belgique ou par un notaire étranger; la signature et la qualité du notaire étranger doivent faire l’objet d’une apostille telle que prévue par la convention de La Haye du 5 octobre 1961.
 
Si le créancier hypothécaire est une société belge, la qualité des signataires à représenter la société doit être justifiée moyennant la production :
 • d’une copie des statuts (et des modifications y apportées) de la société ou des publications aux annexes du Moniteur belge;
 • des pouvoirs qui leur ont été conférés ou de leur publication aux annexes du Moniteur belge.
Si le créancier hypothécaire est une société étrangère, la qualité des signataires doit être justifiée moyannant la production:
 • d’un certificat délivré par le “company registrar” étranger ou par le registre de commerce étranger, relativement aux statuts de la société et aux personnes habilitées à agir au nom de la société;
 • d’une liste des personnes ayant qualité pour représenter la société et d’une liste des spécimens de leurs signatures;
 • d’une version actualisée des statuts de la société;
 • d’une certification par un notaire étranger ( avec “apostille”) des pouvoirs des signataires pour représenter la société;
 • de tout autre document que le conservateur jugera utile pour s’assurer qu’il a été satiisfait à toutes les conditions légales belges de façon à lui permettre de radier l’inscription hypothécaire.
Il est à noter, en outre:
 • que l’acte de mainlevée doit être enregistré préalablement dans un bureau de l’enregistrement;
 • que non seulement cet acte de mainlevée doit être présenté à la conservation, mais également une copie de cet acte de mainlevée ainsi que l’acte original de constitution de l’hypothèque (revêtu de la relation de l’inscription) .
L’acte de mainlevée peut également être passé devant un notaire belge. Il n’y aura pas, dans cette éventualité, lieu de faire légaliser les signatures. Toutefois, les pouvoirs des signataires qui agissent au nom d’une société, devront être justifiés ainsi qu’il a été exposé ci-dessus.
 
Il est fait observer que l’article 92 de la loi hypothécaire ne trouve pas à s’appliquer en matière d’hypothèque maritime ou fluviale et que le conservateur ne peut en aucun cas accepter un “certificat notarié unlilatéral de radiation”.  Le créancier ou ses représentants doivent toujours comparaître à l’acte de mainlevée pour consentir à la radiation de l’inscription de l’hypothèque maritime ou fluviale.
 
Un modèle d'acte sous seing privé de mainlevée peut être téléchargée à partir de ce site (voyez DOWNLOADS > French-français > Modèle d'acte sous seing privé de mainlevée d'hypothèque maritime). 
 
A  la demande du créancier hypothécaire ou de tout autre intéressé le conservateur délivrera un certificat de radiation de l’inscription (voyez DOWNLOADS > French-français > Formulaire pour commander des certificats).
 

Renseignements complémentaires

Il est renvoyé au commentaire "Hypothèques maritimes et fluviales - Aperçu" publié dans la revue Notamus 3/2008 de la Fédération Royale du Notariat Belge (voyez Dowload > French-français > Hypothèques maritimes et fluviales...).