Remarks

Lonen - Opmerking
Salaires - Remarque

The fees and costs are to be paid only once at the time of application for registration; the registration is valid for as long as the shipowner wishes to fly the Belgian flag;

No periodic fee (every year or every five year) will be collected afterwards.
 
 
Apart from the fees and costs to be paid to the ship mortgage registry, there are additional costs generated by:
 • prior registration of deed of sale (50 EUR) and/or deed of mortgage (50 EUR) and/or deed of discharge (50 EUR) at the registration office;
 • technical documents to be issued by the Directorate general of Maritime Transport (see SHIPS – Technical documents)

Lonen - Opmerking

De lonen en kosten voor registratie of teboekstelling moeten maar éénmaal betaald worden, namelijk op het ogenblik van de indiening van de aangifte voor registratie of teboekstelling van het schip.
Nadien wordt elk jaar of om de zoveel jaar geen betaling meer gevraagd van enig bijkomend of nieuw loon.
De registratie is geldig en blijft duren zolang de eigenaar van het schip die registratie of teboekstelling niet doorhaalt.
Afgezien van lonen en kosten verschuldigd aan de scheepshypotheekbewaring, zijn er nog andere kosten in verband met :
 1. de voorafgaande registratie van de verkoopakte (50 EUR) en van de hypotheekakte op het registratiekantoor (50 EUR voor zeeschepen voor zeevervoer en 0,5% over de bedragen van de inschrijving voor alle andere schepen);
 2. wat betreft de zeeschepen: de aflevering van de meetbrief, het certificaat van deugdelijkheid, de zeebrief en andere technische documenten door het directoraat-generaal Maritiem Vervoer te Brussel ( zie: Ships > Technical documents ; of www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/koopvaardij/);
 3. wat betreft de binnenschepen en pleziervaartuigen: de aflevering van de meetbrief en andere technische documenten  (zie: Ships > Inland navigation (Binnenvaart) > Technische documenten; of www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/binnenvaart/). 

Salaires - Remarque 

Les salaires et les frais pour l’enregistrement ou l’immatriculation ne doivent être payés qu’un seule fois, lors de l’introduction de la déclaration d’enregistrement ou d’immatriculation.
Il n’est plus réclamé aucun paiement complémentaire ou aucun nouveau paiement à la date anniversaire de l’enregistrement ou de l’immatriculation ou après l’expiration d’une période préétablie.
L’enregistrement ou l’immatriculation reste valable et dure aussi longtemps que le propriétaire ne fait pas procéder à sa radiation.

A part les salaires et frais ci-dessus, d’autres frais sont dus pour:

  1. l’enregistrement préalable de l’acte de vente (50 EUR) et de l’acte d’hypothèque au bureau de l’enregistrement (50 EUR pour les navires destinés au transport maritime ; 0,5% sur les montants à inscrire, pour tous les autres navires et bateaux ;
  2. la délivrance – pour les navires de mer - du certificat de jaugeage, du certificat de navigabilité, de la lettre de mer, de la lettre de pavillon et d’autres documents techniques par le directorat général Transport Maritime à Bruxelles (voyez : Ships > Technical documents; ou www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/marinemarchande/) ;
  3. la délivrance – pour les bateaux d’intérieur et les bateaux de plaisance – de divers documents techniques (voyez : Ships > Inland navigation (navigation intérieure) > Documents techniques; ou www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/interieure/).