Inland navigation


Navigation intérieure

Binnenvaart

Registration of inland navigation vessels 

Any inland navigation vessel - whatever its purpose or use may be (e.g. carriage of persons, carriage of goods, fishery, dredging, houseboat, 'horeca'-boat, river pleasure boat... ) - is eligible for registration on the Belgian register of inland navigation vessels.
This follows from article 271 of the maritime act and from the 26 March 2012 Act relating to the registration of vessels that are not referred to in acticle 271 of the maritime act.
 
Both existing vessels and vessels under construction may be registered.
 
The registration of inland navigation vessels (= in French: bateaux d’intérieur; in Dutch: binnenschepen; in German: Binnenschiffe) is optional.
However, no ship mortgage can be recorded against an inland navigation vessel unless the vessel is registered.
 
Registration is effected at the request of the owner of the vessel.
Foreign owners have to indicate a Belgian address for service.
 
A Dutch or French list of the different documents to be submitted to the ship mortgage registry can be downloaded from this site (see Downloads > Dutch-Nederlands or French-français).
 
The Dutch or French application for registration (form.97) can also be downloaded from this site (see Downloads > Dutch-Nederlands > Formulier 97 or French-français >Formulaire 97).

An application for registration of an inland navigation vessel is only granted provided the registration fees and costs have been paid in advance (see FEES).

Deregistration

An inland navigation vessel is deleted from the Belgian register of inland navigation vessels at the request of the owner of the vessel, or - as the case may be - upon notification from the owner (when the deletion is compulsory, e.g. in the event of the vessel being scrapped).

The deletion does not affect the entries in the register relating to encumbrances recorded against the ship nor does it prevent these entries from being afterwards cancelled, reduced or renewed.
 
No vessel shall be deleted unless a period of 30 days has expired from the date all registered creditors and all third persons who have had a “beslagexploot/exploit de saisie” ( writ of arrest) registered, have been notified by the registrar.

The Dutch or French application for deletion (form.99) can be downloaded from this site (see Downloads > Dutch-Nederlands > Formulier 99 or French-français >Formulaire 99).

An inland navigation vessel is only deleted from the Belgian register of inland navigation vessels provided the deregistrtaion fees and costs have been paid in advance (see Fees).

 
A Dutch or French list of the different documents to be submitted to the registry can also be downloaded from this site (see Downloads > Dutch-Nederlands or Download > French-français).

Certificates

All kinds of certificates can be ordered at the registry with the request form that can be downloaded from this site (see Downloads > Forms > Form for ordering certificates).

Technical documents

There exist several technical documents with respect to the inland navigation vessel and its crew.
Those documents have to be ordered from the services of the Directorate General Maritime Transport or from the Flemish inland navigation inspection services (binnenvaartinspectie@wenz.be)
or from the Walloon inland navigation services (info.batellerie@spw.wallonie.be).
For a French overview of these documents, the user of this site is referred to :
www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/interieure/bateau/

ENI-numbers

 
At the owners' request, a unique European number of identification, or so-called ENI-number, is assigned to inland navigation vessels in the European Union. Each ENI-number consists of 8 digits. The first three digits of any ENI-number assigned by Belgium are: 060 up to 069.
In Belgium the General Directorate Maritime Transport grants the application for ENI-numbers (http://www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/interieure/bateau/identifica...).
Since January 1st, 2015 ENI-numbers in Flanders are to be applied for at the 'inland navigation single point' (enig loket) at B-2900 Schoten, Hoogmolendijk 1 (alongside the Canal Albert) -binnenvaartinspectie@wenz.be.
Also since January 1st, 2015 ENI-numbers in Wallonia are to applied for at the 'Direction de la gestion des voies navigables-Guichet de la navigation', at B-4031 Liège (Angleur), Rue Canal de l'Ourthe 9B1 (+32/(0)4/231 65 33) - guichet.navigation@spw.wallonie.be.

 
 
 
 
Teboekstelling van binnenschepen
 
Ingevolge artikel 271 van de zeewet en ingevolge de wet van 26 maart 2012 betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van de zeewet kunnen alle binnenschepen - ongeacht hun bestemming of gebruik (vb. vervoer van personen, vervoer van goederen, visvangst, baggerwerken, woonboten, horecaboten, rivierplezierboten enz.) - worden te boek gesteld in het Belgisch register der binnenschepen.
Zowel bestaande als in aanbouw zijnde binnenschepen kunnen worden te boek gesteld. 

De teboekstelling van binnenschepen is niet verplicht, maar zonder teboekstelling kan op een binnenschip wel geen hypotheek worden ingeschreven.

 

De teboekstelling van binnenschepen gebeurt op aanvraag van de eigenaar.

Een lijst van de stukken die moeten worden bezorgd aan de scheepshypotheekbewaarder, kan worden gedownload van deze site (Downloads > Dutch-Nederlands).

De aanvraag van teboekstelling (form.97) kan eveneens worden gedownload vanop deze site (Downloads > Dutch-Nederlands > Formulier 97).
 
Geen teboekstelling van binnenschepen gebeurt dan na voorafgaande betaling van de verschuldigde hypothecaire lonen en kosten (zie Fees).
 
Doorhaling van teboekstelling
 
De teboekstelling wordt doorgehaald op verzoek van de eigenaar van het binnenschip, of eventueel op aangifte van die eigenaar (indien de doorhaling verplicht is, vb. in geval van sloping).
 
Ondanks de doorhaling blijven de inschrijvingen betreffende de zakelijke rechten waarmee het schip is bezwaard bestaan en kunnen zij naderhand nog altijd worden doorgehaald, verminderd of hernieuwd.
 
Geen teboekstelling kan worden doorgehaald dan dertig dagen na de datum waarop alle bij de hypotheekbewaring ingeschreven schuldeisers en alle derden, die er een exploot van beslag lieten inschrijven, bij ter post aangetekende brief door de scheepshypotheekbewaarder op de hoogte zijn gebracht.
 
Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan de scheeps-hypotheekbewaarder, kan worden gedownload vanop deze site (Downloads > Dutch-Nederlands).
 
De aangifte of het verzoek tot doorhaling van de teboekstelling (form. 99) kan eveneens worden gedownload vanop deze site (Downloads > Dutch-Nederlands > Formulier 99).
 
Geen doorhaling van teboekstelling van binnenschepen gebeurt dan na voorafgaande betaling van de verschuldigde hypothecaire lonen en kosten (zie FEES).
 
Getuigschriften
 
Allerhande getuigschriften kunnen op de scheepshypotheekbewaring worden besteld met het aanvraagformulier dat kan worden gedownload vanop deze site (Downloads > Dutch-Nederlands).
 
Technische documenten
 
De verschillende technische documenten die voor het binnenschip en zijn bemanning moeten worden aangevraagd bij het Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer (DG), staan op de site van dat DG: www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/binnenvaart/schip/scheepsidentificatie/
Vanaf 1 januari 2015 moeten veel documenten voor het Vlaamse Gewest worden aangevraagd bij het Vlaams binnenvaartloket te 2900 Schoten, Hoogmolendijk 1 (binnenvaartinspectie@wenz.be).
 

ENI-nummer

Op vraag van de eigenaars wordt aan de binnenschepen in de EU een uniek scheepsidentificatienummer of ENI-nummer (= european identification number) toegekend. Alle ENI-nummers bestaan uit 8 cijfers, waarvan de eerste drie voor België beginnen met 061 t/m 069.
In België is het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer bevoegd voor de toekenning van de ENI-nummers (http://www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/binnenvaart/schip/scheepsidentificatie/).
Vanaf 1 januari 2015 moeten de ENI-nummers in het Vlaams Gewest worden aangevraagd bij het Vlaams binnenvaartloket te 2900 Schoten, Hoogmoilendijk 1 (binnenvaartinspectie@wenz.be).

 

 

 
 
Immatriculation des bateaux d’intérieur
 
En vertu de l’article 271 de la loi maritime et de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d'intérieur visés à l'article 271 de la loi maritime, tous les bateaux d'intérieur - peu importe leur destination ou leur usage (p.e.: le transport des personnes ou des marchandises, la pêche, le remorquage, le dragage, les bateaux-logement, les bateaux 'horeca', les bateaux de plaisance etc.) - sont susceptibles d’être immatriculés dans le registre belge des bateaux de navigation intérieure.
 
Tant les bateaux existants que ceux en voie de construction peuvent être immatriculés.
 
L’immatriculation des bateaux d’intérieur n’est pas obligatoire.
Toutefois, aucune hypothèque ne peut être inscrite sur un bateau d’intérieur sans qu’il ait été immatriculé auparavant.
 
L’immatriculation se fait à la demande du propriétaire.
Les propriétaires étrangers doivent élire domicile à une adresse en Belgique.
 
Un relevé des différents documents à produire à la conservation des hypothèques maritimes et fluviales peut être consulté et téléchargé à partir de ce site (Downloads > French-français).
 
La demande d’immatriculation (form.97) peut également être téléchargée à partir de ce site (Downloads > French-français > Formulaire 97).
 
Il n’est procédé à aucune immatriculation de bateau d’intérieur qu’après paiement préalable des salaires hypothécaires et frais dus (voyez Fees).
 
Radiation de l’immatriculation
 
L’immatriculation est radiée sur demande du propriétaire du bateau d’intérieur, ou - le cas échéant- sur déclaration du propriétaire (si la radiation est obligatoire, p.e. en cas de démolition).
 
Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le bateau et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
 
Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur par voie de notification à faire par lettre recommandée à la poste.
 
Un relevé des différents documents à produire à la conservation des hypothèques maritimes et fluviales peut être consulté et téléchargé à partir de ce site (Downloads > French-français). 
 
La déclaration ou demande de radiation de l’immatriculation (form.99) peut également être téléchargée à partir de ce site (Downloads > French-français > Formulaire 99).
 
Il n’est procédé à aucune radiation de l’immatriculation d’un bateau d’intérieur qu’après paiement préalable des salaires hypothécaires et frais dus (voyez Fees).
 
Certificats
 
Différents certificats peuvent être obtenus auprès de la conservation des hypothèques maritimes et fluviales à l’aide du formulaire de réquisition, qui peut être téléchargé à partir de ce site (Downloads > French-français).
  
Documents techniques
 
Les différents documents techniques qui doivent être commandés pour le bateau et son équipage auprès du Directorat Général Transport Maritime, figurent sur le site internet dudit Directorat: www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/interieure/bateau/
A partir du 1er janvier 2015, la plupart de ces documents techniques doivent être demandées en Wallonie auprès du guichet de la navigation à B-4000 Liège, quai de la Batte 10 (tél.+32/(04)/220.66.70) - info.batellerie@spw.wallonie.be


Numéros ENI
 
A la demande des propriétaires, il est attribué un numéro européen unique d'identification ou numéro ENI (= European number of identification) aux bateaux de navigation intérieure. Ce numéro contient 8 chffires, dont les trois premiers sont pour la Belgique: 060 à 069.
En Belgique, le Directorat Général Transport Maritime est chargé de l'attribution des numéros ENI  (http://www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/interieure/bateau/identifica...).
A partir du 1er janvier 2015, la demande d' attribution de ces n°s ENI doit être faite en Wallonie auprès de la Direction de la Gestion des Voies Navigables - Guichet de la navigation à B-4031 Liège (Angleur), Rue Canal de l'Ourthe 9B1 (tél. +32/(0)4/ 231 65 33) - guichet.navigation@spw.wallonie.be

Renseignements complémentaires

Il est renvoyé au commentaire "Hypothèques maritimes et fluviales - Aperçu" publié dans la revue Notamus 3/2008 de la Fédération Royale du Notariat Belge (Downloads > French-français> Hypothèques maritimes et fluviales...).

 

 

 

 

Verdere inlichtingen
 
Voor verdere inlichtingen kan worden verwezen naar volgend boek:

Teboekstelling en registratie van schepen

geschreven door Guido De Latte, scheepshypotheekbewaarder
en uitgegeven door Maklu, Antwerpen (BE), 2007, 303 baldzijden, ISBN: 978 90 466 0110 5 – 60 EUR; 

het kan hier besteld worden.