Official list

Officiële lijst
Liste officielle

All seagoing ships registered in Belgium figure on the "Official list of the Belgian seagoing vessels" published on the website of the Directorate General of Maritime Transport at B-1210 Brussels, Vooruitgangstraat - Rue du Progrès 5 (http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/scheepvaart/pub_koopv...).

 The English translation of some terms may be useful:
Dutch
French English
koopvaardijvloot flotte marchande merchant fleet
sleepboten remorqueurs tugboats
baggermaterieel
matériel de dragage dredging craft
vlottend aannemersmateriaal matériel flottant d’entreprises floating contractor’s material
wetenschappelijke opzoekingsvaartuigen navires de recherche scientifique scientific research vessels
koopvaardijschepen
navires de commere merchant marine ships
 
According to the UNCTAD Review of Maritime Transport 2012 the Belgian merchant fleet ranks 19th on the world list of merchant fleets, ahead of the Netherlands, France and Sweden.
The UNCTAD Review can be downloaded from this site (Downloads > Unctad).
 

Officiële lijst

Alle in het Belgisch register der zeeschepen geregistreerde zeeschepen zijn opgenomen in de "Officiële lijst van de Belgische zeeschepen" die gepubliceerd wordt op de site van het Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer te 1210 Brussel, Vooruitgangstraat 56 (http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/scheepvaart/pub_koopv...).
           
Volgens het “UNCTAD Review of Maritime Transport 2012” bekleedt de Belgische koopvaardijvloot, qua tonnenmaat, de 19de plaats op de wereldranglijst van koopvaardijvloten, daarbij voorafgaand aan Nederland, Frankrijk en Zweden.
Het “UNCTAD Review” kan vanop deze site worden gedownload (Downloads > Unctad).
 

Liste officielle

 
Tous les navires qui se trouvent enregistrés dans le registre belge des navires, figurent à la "Liste officielle des navires belges" qui est publiée sur le site internet du Directorat général Transport Maritime à 1210 Bruxelles, Rue du Progrès 56 (http://mobilit.belgium.(http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/scheepvaart/pub_koopv...).
 
Selon le “UNCTAD Review of Maritime Transport 2012” la marine marchande belge occupe – en tonnage - la 19e place de la liste mondiale des flottes marchandes, devançant les Pays-Bas, la France et la Suède.
Le “UNCTAD Review” peut être téléchargé à partir du présent site (Downloads > Unctad).